ارتوپدی فنی نهال


افتخارات و سوابقحیطه های تخصصی و روش های درمانی


 • 200rrrr.png

  ارتوپدی فنی

  ساخت پروتز های زیبایی بینی و گوش

  ساخت اندام مصنوعی ( پروتز های دست و پا )

  گردن بند طبی

  ساخت ارتز دست (شانه بند- مچ بند- آرنج بند )

  ساخت ارتز(بریس) پا

  ساخت ارتز های تنه (کمربند طبی)

  ساخت کفش و کفی طبی با اسکن کف پا


خدمات درمانی به تفکیک بیماری ها


 • 200rrrr.png

  ارتوپدی فنی

  ساخت ارتز برای افراد ضایعات نخاعی

  ساخت ارتز در فلج مغزی

  ساخت ارتز های سکته مغزی و ضربه مغزی

  ارتز های انحراف ستون فقرات (کایفوز و اسکولیوز )

  درمان زخم پای دیابتی

  درمان زانوی ضربدری

  درمان پا پرانتزی

  درمان صافی کف پا

  درمان کوتاهی عضلات دست و پا

  درمان انحراف دست و پا

  درمان انحراف انگشتان در آرتروز

  درمان بی ثباتی زانو

  درمان چرخش پا


مناسب سازی محیط


 • آسانسور - همکف
 • پارکینگ خودرو
 • تاکسی- اتوبوس
 • WC

قرار داد با بیمه ها و ارگان هامسیریابی در نقشهثبت نظراتنظرات کاربران