متخصصین فیزیوتراپی

فیزیوتراپی دانشی که به درمان بیماری ها عصبی - اسکلتی و عضلانی با استفاده از ابزار های الکتریکی ( جریان های مختلف  الکتریکی )، روش های دستی (کشش های ویژه)، امواج الکترومغناطیسی و صوتی و تمرینات ورزشی می پردازد.  در روش دستی از کشش ها و مانور های حرکتی  ویژه برای درمان استفاده می شود. فیزیوتراپی شاخه ای از پزشکی برای که با درمان جسم- حرکتی در فرد سبب افزایش کارکرد و بهبود کارایی بدنی و بالا رفتن کیفیت زندگی افراد بعد از بیماری ها می شود. 

فیزیوتراپی تخصصی در منزل

تعداد نظرات : 0 نفر
فیزیوتراپی باران پردیس

تعداد نظرات : 0 نفر
فیزیوتراپی احدی

تعداد نظرات : 0 نفر